Omhoog
Aanmelden

Folder-Dyslexie-2013_ouders_WEB.pdfFolder-Dyslexie-2013_ouders_WEB.pdf

 

Leesproblemen en dyslexie

 Op De Evenaar besteden we veel aandacht aan goed leesonderwijs. Bij de meeste kinderen verloopt de leesontwikkeling zonder problemen. Er zijn ook kinderen waarbij de leesontwikkeling moeizamer verloopt. Wij proberen de leesproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en op adequate wijze aan te pakken. De meeste leerlingen met leesproblemen zullen hierdoor voldoende leesvaardigheid ontwikkelen.

 Landelijk is gebleken dat het leesproces bij ongeveer 4% van de leerlingen moeizaam blijft verlopen, ondanks het volgen van dit protocol. Bij deze leerlingen is sprake van dyslexie.

Protocol voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie

 We werken op De Evenaar met de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie, ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands. Deze protocollen zijn recent vernieuwd. In de protocollen voor de groepen 1 t/m 4 staat hoe leesproblemen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen of zo vroeg mogelijk verholpen kunnen worden. In het protocol voor groep 5 t/m 8 staat beschreven hoe de ondersteuning van dyslectische kinderen in de bovenbouw eruit kan zien.

  
Dyslexie en de zorgverzekering
Sinds 1 januari 2009 zit diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding wordt stapsgewijs ingevoerd in de periode t/m 2013. De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie.
Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school het leerling-dossier aanleveren waarmee het vermoeden van ernstige dyslexie wordt onderbouwd. Octant doet dit alleen wanneer uit het leerling-dossier voldoende de ernst van de dyslexie blijkt, volgens de criteria opgesteld door het masterplan dyslexie.
Meer informatie kunt u op de volgende website: www.masterplandyslexie.nl

  

Wat doet De Evenaar voor kinderen met dyslexie?
We volgen de leesontwikkeling van alle kinderen nauwgezet. Als er problemen optreden in deze ontwikkeling wordt door de leerkracht en de intern begeleider een plan van aanpak gemaakt. Het lezen wordt dan extra ondersteund. Als de problemen zo ernstig zijn dat er een vermoeden van dyslexie is, zal de school hierover contact opnemen met ouders. In samenwerking met ouders kan er dan een dyslexiedossier opgesteld worden.
Als blijkt dat kinderen dyslectisch zijn, nemen wij de problemen serieus, houden rekening met de beperkingen van dyslectische kinderen en bieden zoveel mogelijk ondersteuning. We streven ernaar om minimaal AVI E5 instructieniveau (oud AVI 9) te behalen voor het einde van groep 8. Naast de planmatige aanpak van lees/spellingsproblemen besteden we ook veel aandacht aan de motivationele- en sociaal-emotionele factoren die een rol spelen bij het niet goed kunnen lezen en schrijven. We kijken samen met het kind welke compenserende- en dispenserende maatregelen nodig zijn.

  

Dyslectisch en naar het voortgezet onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitstromen naar vervolgonderwijs dat recht doet aan de mogelijkheden van het kind. Dit geldt ook voor kinderen met dyslexie. We streven ernaar dat kinderen met een dyslexieverklaring naar het V.O. gaan, zodat ook daar compenserende en dispenserende maatregelen genomen kunnen worden. De meeste dyslectische kinderen zullen in groep 8 een verklaring hebben via het traject van de zorgverzekeraar. Soms scoren kinderen nog 'te goed' en voldoen zij niet aan de criteria die gelden voor basisschoolleerlingen. Wij geven dan aan het V.O. aan dat er een 'vermoeden van dyslexie is' en dragen relevante informatie over aan het V.O. In het V.O. gelden andere criteria, waardoor kinderen dan soms alsnog een dyslexieverklaring krijgen.
 

 

© Copyright 2017 CBS de Evenaar  |  Webmaster: Nienke Schreuder  |  All Rights Reserved